Izjava menadžerskog tima o strateškom planu DZ Ivanjica za period 2017. – 2021.

У процесима децентрализације и спуштања надлежности на локални ниво, један од великих изазова за локалне самоуправе и здравствене установе је и обезбеђивање ефикасних услуга примарне здравствене заштите у заједници.
Уз стручну подршку  Програма ДИЛС и у сарадњи са локалном самоуправом,  са циљем програмског и одрживог унапређења услуга здравствене заштите израдили смо Стратегију Дома здравља Ивањица за период од 2012. до 2016. године.
У наредном периоду  Дом здравља Ивањица кроз свој Стратешки план ( за период 2017.-2021.год) ће наставити започете активности на превентивном раду, усавршавању кадрова,увођењу нових стандарда и унапређењу техничко-технолошких могућности.Континуитет у извршењу активности предвиђених Стратешким планом огледа се и у томе да је децембра 2016. год изграђена зграда  Дијализног центра а да се у 2017. год планира набавка опреме и унапређење људских ресурса као  и почетак рада.Полазећи од специфичних потреба  унапређења услуга здравствене заштите у нашој  општини, уз ослањање  на расположиве ресурсе Дома здарвља и локалне самуправе, дефинисали смо развојне циљеве, програме и средњорочне активности.

Овим петогодишњим развојним документом стратешке циљеве смо усмерили на неколико сегмената – унапређење превентивног и здравствено-васпитног рада Дома здравља, унапређење  просторних, оперативних и техничких ресура,  иницирању партнерстава  на локалном и међуопштинском нивоу, квалитету здравствене заштите и безбедности пацијента  и акредитовању установе. Стратешки програми су усмерени према следећим циљним групама – деца и школска омладина, стари, особе са инвалидитетом, Роми, оболели од инсуфицијенције бубрега, као И популационе групе за које су индиковани циљани прегледи на малигне болести.
Уз стручну, организациону и финансијску подршку Општине, у периоду који је пред нама, националне и међународне програме радићемо на реализацији планираних активности чији ће крајњи ефекти  унапредити услуге здравствене заштите и самим тим учинити живот наших грађана бољим.