O nama

Dom zdravlja Ivanjica, od 01. jula 2014. godine funkcioniše kao  samostalna zdravstvena ustanova. Opština Ivanjica ima oko 35. 000 stanovnika, mahom nastanjenih na gradskom područiju. Gustina naseljenosti je dosta mala, jer ivanjička Opština sa svojih 1090 km2 , zauzima treće mesto u Srbiji. Svojim najvećim delom naslanja se na planine Goliju, Javor, Mučanj i njihove obronke.

Samo tih nekoliko podataka o fizičkim i demografskim karakteristikama je dovoljno da se stekne slika o težini zadataka da se u ovim otežanim uslovima održi funkcionisanje Doma zdravlja u Ivanjici, a time i slika o naporima, znanju i veštini svih onih koji su doprineli da jedan mali provincijski Dom zdravlja, u svetskim okvirima, bude primer za ugled uspešne organizovanosti zdravstvene zaštite stanovništva.

Dom zdravlja je organizovan u 10 službi  i to: Zdravstvena zaštita dece i školske dece, Zdravstvena zaštita žena, Zdravstvena zaštita odraslih stanovnika, medicina rada i kućno lečenje, Hitna medicinska pomoć sa sanitetskim prevozom, Stomatološka zdravstvena zaštita, Polivalentna patronaža, Speijalističko konsultativna delatnost (internistička, ofralmološka, otorinolaringološka, dermatovenerološka, neurološka, psihijatrijska i pneumoftiziološka ambulanta), Medicinska dijagnostika-radiološka i laboratorijska dijagnostika, Stacionar sa hemodijalizom, Tehnički i slični poslovi (Pravna služba, Ekonomsko finansijska i Tehnička služba).

Razuđenost i obim posla se najbolje vidi na primeru organizacije Službe za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika. Pored pružanja zdravstvenih usluga u samom Domu zdravlja u Ivanjici na 198,3 km2, usluge se prižanju i u 10 zdravstvenih ambulanti: Devići 187 km2, Kušići 126 km2, Bratljevo 61,6 km2, Katići 66,5 km2, Međurečje 87 km2, Prilike 60 km2, Erčege 102,3 km2, Kovilje 43,1 km2, Bele Vode 112 km2 i Močioci 46,2 km2 .

Medicinski kadrovi u Domu zdravlja čine njegovo bogatstvo. U njemu rade 8 specijalista opšte medicine,troje specijalista medicine rada, jedan je na specijalizaciji iz opšte medicine. U hitnoj pomoći je zaposleno dvoje specijalista urgentne medicine i jedan na specijalizaciji. Zdravstveni zaštitu zena pokriva 3 lekara specijalita ginekologije i akušerstva, dok se o najmlađoj populaciji brine 5 specijalista pedijatrije i jedan doktor medicine, a na specijalizaciji su dva lekara. U specijalističkim službama radi 6 lekra određenih specijalnosti( internista, ORL, psihijatar, neurolog, dermatovenerolog, pneumoftiziolog, jedan lekar je na specijalizaciji iz interne medicine). U Službi medicinske dijagnostike je jedan radiolog i jedan diplomirani farmaceut-medicinski biohemičar i diplomirani hemičar. U stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti rade 4 doktora stomatologije.  U Stacionaru sa hemodijalizom  radi jedan specijalista interne medicine i jedan ja na pomenutoj specijalizaciji. Pored njih rade i jedan doktor specijalista epidemiolog i dva doktora medicine. U Domu zdravlja radi i 9 viših sestara i 72 medicinske sestre sa srednjom stručnom spremom. U Tehničkoj službi zaposleno je 37 radnika.