Lični podaci dr Nikole Karapetrović

 

Dr Nikola Karapetrović je rođen 28.01.1983. godine u Ivanjici.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Ivanjici. Medicinski fakultet je završio u Beogradu 28.10.2009. godine sa prosečnom ocenom 9,66.

Radni odnos u Ivanjici zasniva u junu 2010. godine. Tokom radnog staža u ovoj ustanovi radio je više službi: Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, terenskim ambulantama, Hitnoj službi i Stacionaru sa hemodijalizom.

Specijalizaciju iz interne medicine završio je 27.04.2021. godine u Beogradu.

Rešenjem Ministarstva zdravlja RS od 27.08.2021. godine imenovan je za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Ivanjica.

Prava pacijenata

ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Заштиту права пацијената обезбеђује јединица локалне самоуправе, одређивањем лица које обавља послове саветника за заштиту права пацијената и образовањем Савета за здравље. Заштиту права осигураног лица обезбеђује и организација здравственог осигурања код које је то лице здравствено осигурано. У јединици локалне самоуоправе Ивањица  послове саветника за заштиту права пацијената обављаће  Биљана Видић . Канцеларија се налази у згради градске управе, на адреси Скупштина Општине Иванјица, ул. Венијамин Марковић бр 1. Радно време саветника је сваким радним даном од 12 -14 , телефон 032 664 – 760, локал 13, моб: 064 8899487.

Законом о правима пацијената (“Сл.гласник РС” бр. 45/2013 од 22.05.2013.године) уређена су права пацијената приликом коришћења здравствене заштите, начин остваривања и начин заштите тих права, као и друга питања у вези са правима и дужностима пацијената. Пацијенту се гарантује једнако право на квалитетну и континуирану здравствену заштиту у складу са његовим здравственим стањем, општеприхваћеним стручним стандардима и етичким начелима, у најбољем интересу пацијента и уз поштовање његових личних ставова. Остваривање наведених права заснива се на партнерском односу пацијента као примаоца здравствених услуга и здравственог радника, односно здравственог сарадника као даваоца здравствених услуга, који је исказан као узајамно поверење и поштовање између пацијента и здравственог радника, односно здравственог сарадника на свим нивоима здравствене заштите. Закон се примењује како на домаће, тако и на стране држављане који остварују здравствену заштиту у Републици Србији, у складу са законом и потврђеним међународним споразумима. Пацијентима су загарантована следећа права:

 • доступност здравствене заштите
 • обавештење
 • слободан избор
 • приватност и поверљивост информација
 • самоодлучивање и пристанак
 • увид у медицинску документацију
 • тајност података
 • пристанак на медицински оглед
 • приговор
 • накнаду штете
 • Обавештење јавности

Дужности пацијената

За време лечења и остваривања здравствене заштите у здравственим установама, пацијенти су дужни да се придржавају општих аката здравствене установе о условима боравка и понашања у њој. У случају да пацијент захтева да прекине лечење, иако га је доктор медицине, односно доктор стоматологије упозорио на могуће последице због овакве одлуке, дужан је да о томе да писмену изјаву.Ако пацијент одбије да да писмену изјаву, сачињава се службена белешка која се чува у медицинској документацији пацијента.

Пацијент је дужан да активно учествује у заштити, очувању и унапређењу свог здравља, да потпуно и истинито информише здравственог радника о свом здравственом стању, као и да се дисциплиновано придржава упутстава и да предузима мере прописане терапије. Односно, дужности пацијента су:

 • Одговорност пацијента за лично здравље
 • Одговорност пацијента према другим корисницима здравствених услуга
 • Одговорност пацијената према здравственим радницима, односно здравственим сарадницима