O nama

Dom zdravlja Ivanjica, od 01. jula 2014. godine funkcioniše kao  samostalna zdravstvena ustanova. Opština Ivanjica ima oko 35. 000 stanovnika, mahom nastanjenih na gradskom područiju. Gustina naseljenosti je dosta mala, jer ivanjička Opština sa svojih 1090 km2 , zauzima treće mesto u Srbiji. Svojim najvećim delom naslanja se na planine Goliju, Javor, Mučanj i njihove obronke.

Samo tih nekoliko podataka o fizičkim i demografskim karakteristikama je dovoljno da se stekne slika o težini zadataka da se u ovim otežanim uslovima održi funkcionisanje Doma zdravlja u Ivanjici, a time i slika o naporima, znanju i veštini svih onih koji su doprineli da jedan mali provincijski Dom zdravlja, u svetskim okvirima, bude primer za ugled uspešne organizovanosti zdravstvene zaštite stanovništva.

Dom zdravlja je organizovan u 10 službi  i to: Zdravstvena zaštita dece i školske dece, Zdravstvena zaštita žena, Zdravstvena zaštita odraslih stanovnika, medicina rada i kućno lečenje, Hitna medicinska pomoć sa sanitetskim prevozom, Stomatološka zdravstvena zaštita, Polivalentna patronaža, Speijalističko konsultativna delatnost (internistička, ofralmološka, otorinolaringološka, dermatovenerološka, neurološka, psihijatrijska i pneumoftiziološka ambulanta), Medicinska dijagnostika-radiološka i laboratorijska dijagnostika, Stacionar sa hemodijalizom, Tehnički i slični poslovi (Pravna služba, Ekonomsko finansijska i Tehnička služba).

Razuđenost i obim posla se najbolje vidi na primeru organizacije Službe za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika. Pored pružanja zdravstvenih usluga u samom Domu zdravlja u Ivanjici na 198,3 km2, usluge se prižanju i u 10 zdravstvenih ambulanti: Devići 187 km2, Kušići 126 km2, Bratljevo 61,6 km2, Katići 66,5 km2, Međurečje 87 km2, Prilike 60 km2, Erčege 102,3 km2, Kovilje 43,1 km2, Bele Vode 112 km2 i Močioci 46,2 km2 .

ZAPOSLENI U DOMU ZDRAVLJA IVANJICA 22.10.2021. GODINE 

UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME 169
NA ODREĐENO VREME 24
                                                                                          UKUPNO 193
   
STRUKTURA ZAPOSLENIH
        Ukupno lekara 41
   
Specijalisti 26
Pedijatrija                                                                         7
Ginekologija i akušerstvo                                                 2
Opšta medicina                                                               8
Urgentna medicina                                                            1
Epidemiologija                                                                 1
Interna medicina                                                               3
Otorinolaringologija                                                         1
Neurologija                                                                      1
Psihijatrija                                                                        1
Dermatovenerologija                                                        1
   
Na specijalizaciji 10
Pedijatrija                                                                         1
Opšta medicina                                                                 3
Urgentna medicina                                                            2
Oftalmologija                                                                   1
Psihijatrija                                                                        1
Dermatovenerologija                                                        1
Radiologija                                                                       1
   
–         Doktori medicine                                                              5
–         Doktori stomatologije                                                       4
–         Diplomirani farmaceut-medicinski biohemičar                  1
–         Viša medicinska škola                                                    13
–         Srednja medicinska škola                                                80
–         Administrativni radnici                                                     7
–         Tehnički radnici (vozači, spremačice)                              23

PRESTAO RADNI ODNOS od 01.06.2020. godine                         10

(5 lekara, 1 diplomirani hemičar, 1 medicinska sestra, 2 adminitrativna radnika i 1 spremačica).

 PRIMLJENI NA NEODREĐENO                                                              9

(3 doktora medicine, 1 medicinska sestra, 3 administrativna radnika, 1 vozač i 1 spremačica).