Akreditacija Doma zdravlja

01.11.2022 Redovna poseta tima za akreditaciju Domu zdravlja Ivanjica.

Стандарди за акредитацију здравствених установа примарног нивоа здравствене заштите

Стандарде за акредитацију Домова здравља можемо поделити у четири категорије:

Стандарди у вези са лечењем/услугама пруженим пацијенту: Ови стандарди су сачињени да прате процес лечења/пружања услуге пацијенту од момента пријема у дом здравља, преко планирања и спровођења лечења, до окончања лечења/пружања услуге или упућивања на други облик лечења. Формирана су поглавља општу медицину, гинекологију ,педијатрију, специјалистичко консултативну службу и посебно поглавље за поливалентну патронажу.

Стандарди за рад служби клиничке подршке: Стандарди за акредитацију лабораторија, радиолошке дијагностике и апотеке.

Стандарди рада пратећих служби: Пратеће службе су, како сам назив подразумева, службе у оквиру болнице које помажу (прате) процес спровођења лечења. Сачињена су три поглавља у вези са пратећим службама: животна средина (укључујући контролу ширења инфекција, управљање медицинским отпадом, масовне несреће и акцидентне ситуације, централну стерилизацију и безбедно коришћење опреме, материјала, медицинских уређаја и простора), људске ресурсе и управљање информацијама. На основу приоритета у вези са развојем и концентрисањем, овим стандардима обухваћене су само поједине области.

Стандарди који се односе на руковођење и управљање: Ови стандарди се односе на руководство – руковођење у здравственој установи и стандарди управљања – управљање који се односе на рад Упрвног одбора. И овим стандардима су, на основу приоритета у вези са развојем и концентрисањем, обухваћене само поједине области.