ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 2017.

ДОМ ЗДРАВЉА ИВАЊИЦА

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 2017.

Стратешки циљеви Стратешки програми 
Стратешки циљ 1:

Унапређење превентивног и здравствено-васпитног рада Дома здравља

1.1  Унапређење превентивних здравствених услуга намењених деци и школској омладини
1.2  Унапређење здравствено-васпитног рада намењеног школској деци и омладини
1.3  Унепређење превентивне здравствене заштите вулнерабилних група
1.4  Унапређење здравствено-васпитног и превентивног рада  на раном откривању малигних болести
1.5  Повећање броја превентивних прегледа за хронична незаразна обољења
Стратешки циљ 2:

Унапређење ресурса Дома здравља Ивањица

 

2.1 Почетак  рада Центра за хемодијализу
2.2 Унапређење просторних ресурса и повећање енергетске ефикасности објеката

Дома здравља Ивањица

2.3  Унапређење техничких ресурса – медицинске опреме и возног парка
Стратешки циљ 3.

Изградња партнерских односа у области унапређења услуга здравствене заштите

3.1Иницирање организовања периодичних циљаних мамографских прегледа мобилним мамографом .
3.2 Сарадња  са локалном самоуправом у припреми документације  за израду пројеката.
 

 

 

 

 

 

Стратешки циљ 4

Квалитет здравствене заштите и безбедност пацијента

 

 

 

 

 
4.1 Повећање задовољства пацијената
4.2 Повећање задовољства запослених
4.3  Унапређење људских ресурса
4.4 Унапређење кућног лечења са посебним акцентом на палијативно збрињавање
Стратешки циљ 5

Акредитација Дома здравља Ивањица

5.1 Дефинисање и реализација програма акредитације

На основу мапе постављених стратешких циљева формулисаних у Старатешком плану Дома здравља у Ивањици за период 2017.- 2021.

Доноси се следећи

 ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ИВАЊИЦА ЗА 2017.годину

Кључне средњорочне активности Одговорне особе Очекивани резултат Потребна средства РСД
1.1.1.  Набавка теренског возила  за потребе редовног спровођења обавезних вакцинација Директор ДЗ Ивањица

Др Сретина Стојановић

До краја 2017. године набављено возило и обезбеђена 100% покривеност вакцинацијом деце школског узраста 10.000.000,00

 

Кључне средњорочне активности Одговорне особе Очекивани резултат Потребна средства РСД
1.2.1   Праћење психофизичког развоја  кроз систематске прегледе Одговорна сестра у Саветовалишту за школску омладину

М.с Милица Поповић

Обухват 100% циљне групе Средства РФЗО, средства од локалне самоуправе
1.2.2   Организовање предавања у школама Начелник педијатрије

Др Ана Ђукић

Одржано 4 предавања Средства РФЗО, средства од локалне самоуправе
1.2.3   Организовање едукативних емисија преко локалних медија Начелник педијатрије

Др Ана Ђукић

Одржано 4 емисија на локалним медијима Средства РФЗО, средства од локалне самоуправе

 

Кључне средњорочне активности Одговорне особе Очекивани резултат Потребна средства
1.3.1   Организовање систематских  прегледа Рома, старих особа и лица са инвалидитетом Изабрани лекар и тимска сестра

 

 

 

  До краја 2017. год. на целој територији општине повећан обухват циљних група у просеку за 70 % и утврђен годишњи план  пружања здравствене заштите и праћења здравља  циљане популације Средства РФЗО, средства од локалне самоуправе
1.3.2 Саставити план пружања здравствене заштите циљних група на годишњем нивоу за 2017. годину
Кључне средњорочне активности Име и презиме Одговорне особе Очекивани резултат Потребна средства
1.4.1   Израда и имплементација плана циљаних прегледа на рано откривање малигнитета код женске популације Начелник

Др Милош Ђоковић и главна сестра здравствене заштите жена

Горгина Ђорђевић

До краја 2017. године обављен превентивни и циљани преглед

50%

Средства РФЗО, средства од локалне самоуправе
1.4.2   Израда и имплементација плана циљаних прегледа на рано откривање рака дебелог црева Координатор за скрининг

Др Светлана Коџопељић

До краја 2017. године обављен циљани преглед предвиђене популације – 70% Средства РФЗО, средства од локалне самоуправе
1.4.3   Организовање едукативних емисија преко локалних медија о значају превентивних прегледа Начелници службе за здравствену заштиту жена и  службе за здравствену заштиту одраслог становништва

 

Др Милош Ђоковић

Др Љиљана Видаковић

До краја 2017. године одржане годишње по 4 емисије на локланим медијима (по 2 емисије циљној групи за 1.4.1 и по 2 емисије за 1.4.2) Средства РФЗО, средства од локалне самоуправе
1.4.4.  Припрема и дистрибуција информативног и промотивног материјала, плаката и флајера о значају раног откриванја малигних болести Главна сестра Поливалентне патронажне службе  Марика Лукачевић До краја 2017. године припремљено и дистрибуирано  (у теренске амбуланте, месне заједнице, привредна друштва, школске устљанове, грађанима од врата до врата) по 1000 флајера и 50 плаката  на годишњем нивоу Средства РФЗО, средства од локалне самоуправе

 

Кључне средњорочне активности Име и презиме Одговорне особе Очекивани резултат Потребна средства
1.5.1

Позивање            пацијената на систематски преглед (ХНБ)

Изабрани лекар и тимска сестра Смањење морталитета од ХНБ за 10 %  

Средства РФЗО, средства од локалне самоуправе

1.5.2

Промоција превентивних програма у локалној заједници

Начелник службе за здравствену заштиту одраслог становништва др Љиљана Видаковић и Главна сестра Поливалентне патронажне службе  Марика Лукачевић  

Смањење морталитета од ХНБ за 10 %

 

 

Средства РФЗО, средства од локалне самоуправе

 

Кључне средњорочне активности Одговорне особе Очекивани резултат Потребна средства РСД
2.1.2  Набавка нове  опреме Директор

Др Сретина Стојановић

До краја фебруара 2017.. године: допремљена 5 апарата за хемодијализу, као и набављени уређај за реверзну осмозу, набавка пратеће опреме, ситног и крупног инвентара 11.000.000,00
2.1.3 Пријем новог и обука постојећег кадра  

Директор Др Сретина Стојановић

 

 

Пријем једног лекара и три медицинска  техничара за рад на  дијализи

Средства РФЗО, средства од локалне самоуправе

 

Кључне средњорочне активности Име и презиме Одговорне особе Очекивани резултат Потребна средства РСД
2.2.1 Реконструкција и санација објеката здравствених амбуланти и реконструкција зграде Медицине рада Директор дома здравља

Др Сретина Стојановић

До краја 2017. год. реконструисани објекти 18.000.000,00
2.2.2 Изградња паркинга за кориснике услуга Дома здравља Директор дома здравља

Др Сретина Стојановић

До краја 2017. године изграђен паркинг 2.500.000,00
2.2.3 Обезбеђивање урбанистичко-техничких услова за термо-изолацију зграде Дома здравља Ивањица Директор дома здравља

Др Сретина Стојановић

До краја 2017. године обезбеђене неопходне сагласности, услови и дозволе за термоизолацију објекта дома здравља Средства локалне самоуправе
Кључне средњорочне активности Одговорне особе Очекивани резултат Потребна средства
2.3.1 Набавка нових и поправка старих медицинских и немедицинских уређаја и апарата у Дому здравља  

 

Директор

Др Сретина Стојановић

 

До краја 2017. континуирана набавка и поправка медицинске и немедицинске опреме

Средства локалне самоуправе( буџетом предвиђено до 15.000.000,00 ), и средства РФЗО
2.3.2 Набавка 2 теренска санитетског возила за потребе одсека хитне медицинске помоћи и једног путничког возила за кућну негу и лечење  

Директор

Др Сретина Стојановић

До краја 2017. набављена  два теренска санитетска возила и једно путничко Средства локалне самоуправе( буџетом предвиђено до 15.000.000,00 )
2.3.3 Набавка једне индустријске веш машине Директор

Др Сретина Стојановић

До краја 2017. године набављена  индустријска веш машина Средства локалне самоуправе и средства РФЗО

 

Кључне средњорочне активности Одговорне особе Очекивани резултат Потребна средства
3.1.1. Лобирање и израда Плана за организовање периодичних мамографских прегледа Директор         Дома здравља

Др Сретина

Стојановић

До краја 2017. године у општини Ивањица извршено 1400 мамографских прегледа Средства РФЗО
3.1.2.У сарадњи са локалном самоуправом припрема

документације за израду

пројеката

Директор Дома здравља

ДР Сретина Стојановић

Континуирана сарадња  и реализација пројеката 1.500.000,00

 

Кључне средњорочне активности Одговорне особе Очекивани резултат Потребна средства
4.1.1.

Спровођење анкете испитивања задовољства пацијената једном годишње

Главна сестра Дома здравља Ивањица Мира Масларевић Повећање задовољства пацијената за 5 %  

 

Средства РФЗО

 

Кључне средњорочне активности Одговорне особе Очекивани резултат Потребна средства
4.2.1

Спровођење анкете испитивања задовољства запослених једном годишње

Главна сестра Дома здравља Ивањица Мира Масларевић Повећање задовољства запослених за 5 %  

 

Средства РФЗО

 

Кључне средњорочне активности Одговорне особе Очекивани резултат Потребна средства
4.3.1

Континуирано усавршавање запослених

Директор Дома здравља Ивањица др Сретина Стојановић Повећање броја упућених на едукацију  

Средства РФЗО

4.3.2

Унапређење маркетиншке активности и развој комерцијалних услуга

Директор Дома здравља Ивањица др Сретина Стојановић  

Повећање прилива новчаних средстава

 

 

Средства РФЗО, средства од локалне самоуправе и спопствена средства

4.3.3

Систематски преглед свих запослених Дома здравља Ивањица

 

Изабрани лекар

Обављен систематски преглед свих запослених  

Средства РФЗО

4.3.4

Лобирање за запошљавање нових кадрова

Директор Дома здравља Ивањица др Сретина Стојановић Повећање броја запослених Средства РФЗО, средства од локалне самоуправе

 

 

Кључне средњорочне активности Одговорне особе Очекивани резултат Потребна средства
4.4.1

Едукација медицинских професионалаца и укључивање психолога у рад тима

 

Сви запослени медицински радници

Достизање најбољег могућег квалитета живота пацијента  

 

 

Средства РФЗО

 

4.4.2

Едукација породице

Главна сестра Поливалентне патронажне службе  Марика Лукачевић и

изабрани лекар

Достизање најбољег могућег квалитета живота пацијента  

Средства РФЗО, средства од локалне самоуправе

 

Кључне средњорочне активности Одговорне особе Очекивани резултат Потребна средства
5.1.1

Активности за реализацију програма Акредитације

Директор Дома здравља Ивањица

др Сретина Стојановић и координатор за акредитацију др Весна Недељковић

Сертификат о акредитацији Дома здравља Ивањица  

 

560.000,00 динара

 

Уз овај план иде и низ свакодневних активности које се тичу едукације, информисања, мониторинга, увођења водича добре праксе и свих других активности које имају за циљ да се постојећим и новим ресурсима омогући што квалитетнија здравствена заштита.

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА ИВАЊИЦА

Др Сретина Стојановић